Tag: भट्टिमा राजेन्दरको वयान

rajendra
भट्टिमा राजेन्दरको वयान १

ललीपप लागेलु जिल्ला टप लागेलु राजेन्दरको मोबाइलमा बजिरहेको बखत गीतको हरेक बदलिँदो हरफसंग उ लोकल दारुको नीट सिप लाइरहेको छ । हल्लाखल्ला छ, भट्टि छ, राजेन्दर छ, गीत छ, आधा